Varegga Grunneigarlag

Årsmøtereferat

Årsmøtereferat 2021

Referat årsmøte Varegga 2021


Fangeleiren på Espeland, 25.08.2021 Kl 1930
Antall stemmeberettigete til stede: 24


1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen kommentarer og Godkjent


2 Årsmelding
Robert V leser årsmelding. Blir lagt ut på internettsiden. Kommentar fra ang utbetaling av
skuddpremie taes under evt. Godkjent


3. Regnskap.
Trond Ole - Spørsmål om beitetilsyn økning, forklaring er at denne er tatt ned tidligere år for å få
balanse i regnskapet. Godkjent


4. Småvilt
Styre foreslår 200 kr for rovvilt kort. For 14 Mot 8
Styre foreslår stopp av småviltkort dags og årskort med hund For:18 Mot:1
Pris for småviltkort dagskort 200 For 17 For dagens sats på 100 4 stemmer
Årskort kr 600 For 19 Mot 1 (for økning)
Antall dagskort 10 For 21 Økning antall For: 0 Reduksjon antall For:0
Antall årskort 40 For 19 for Reduksjon: 1
Sesong Treningskort for hund 500 kr For 18 mot: 0 sette betingelser for bruk - saueaversjonskort
01 oktober- 23 desember kan ikke kombineres med jaktkort.
Antall sesongkort treningskort hund 20 stk for 17
Skuddpremie : Rev: 400 Mår: 400 Kråke:25 Mink 200 Ravn: 50 Skjære:15 Forbehold at
grunneigarlaget for godkjenning fra fylkeskommune For 21
Hageleie: kr. 18,- på sau kr. 15,- lam kr. 50,- på store For:19 mot:0

Sankedatoer
Storfe: trenger ingen dato bøndene styrer det selv
Sau: første sankedato helgen lørdag 4 og søndag 5 sept
Signering av protokoll Torgeir Lavik og Helge Rolland

5 Hjortejakt
Styret har fått lov å utarbeide bestandsplan for valdet året 2022- Godkjent
Fellingsavgift-adm påslag ingen endring kr 100 For 23

Lone jaktfelt innlemmes i valdet.
Leder la fram saken for årsmøte.
Lone for innlemmelse i valdet: For 0


6Valg
Leder Asle Sæterdal for 1 år
Styremedlem Robert Vørøs for 2 år
Styremedlem Jan Hauge for 2 år
Kasserer Trond Ole Hjortland ikke på valg
Styremedlem Steffan Bratland ikke for valg
1 vara Jarle Morten Hjortland for 2 år
Revisor Ole J Kvamme og Roald Kvamme for 2 år
Grendamenn for 2 år:
Alle er forespurt og har takket ja til vervet.
De som sitter i styret blir også automatisk grendamenn.
Haugland - Tone M Blindheim
Hjortland - Jarle Morten Hjortland (styret)
Jordalen - Eivind Myrdal
Kvamme - Trond Kvamme
Sæda len - Asle Sæterdal (styret)
Brattland - Kjell Aardal
Grimen/Erdal - Ole Grimmen
Haukeland - Reidar Haugland
Hauge - Jan Hauge (styret)
Borge/Tungeland - Jarle Borge
Rolland/Mjeldheim - Robert Vørøs (styret)
lnstillingen For 24
Helge Rolland går inn i valgnemnda

7 Evt:
Gaupås påvirkning av ny ringvei øst. Hva kan styre bidra med. Hvilke konsekvenser kan dette få for
grunneigarlaget, bør vi som styre uta le oss.
Innspill hva kan vi gjøre med økning av hjortebestanden. Vi må høste mer.
Det må kanskje en regulering fra hva kan kommunen kan gi oss. Møte med Viltforvalteren Bergen
Kommune.
Jubileumsstien Haukeland, øvreporten står ofte åpen. Steffen Bratland er på saken fra styret.

Referat årsmøte 2020

Årsmøte Varegga Jakt og Beitelag 08 Juni 2020 

Varegga Grunneigarlag 

Ljoshall kl 1930 

Til stades 31 personer 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknad til innkalling og saksliste 

2 Årsmelding 

Svein gjekk gjennom årsmelding 

Positivt at tapsprosenten på beitedyr er gått ned 38 dyr  3 % 

Ingen merknader til årsmelding 

3 Regnskap 

Trond Ole Hjortland gjekk gjennom rekneskapen 

Ingen merknad til rekneskapen 

4 Hjortejakta 

Atle Sjursæter orienterte om jakta 

Kommunen fornøyd med kjeveinnsamlinga ,men synest det blir skote for lite kalv 

Svein orienterte om bestandsplanen styret ønsker flest mulig koller framfor kalv 

Vårtelling hjort jaklederene har gjort ein god jobb 

Kommunen ønsker et samarbeid mellom Varegga og Fana austre om bestandsplan frå 2022 for bedre forvaltning av hjortestammen over eit større område 

Kva vil dette bety for oss og kva vil det innebære av ekstraarbeid 

Innlemming av Espeland Lone Moldalia fikk ikkje tilslutning 

5 Val 

Eivind Myrdal la fram innstillinga til valgnemda 

Leder               Asle Seterdal             for 1år 

Styremedlem Steffen Bratland       for 2 år 

Styremedlem Robert Vørøs             for 1 år 

Styremedlem Trond Ole Hjortland for 2 år 

Styremedlem Jan Hauge ikkje på val 

Robert ble valgt for 1 år på grunn av at Asle som vart valgt for 2 år i fjor ble valgt som leder 

1 vara Jarle Morten Hjortland blei valgt for 2 år i fjor 

Gjenvalg på revisorer for 2 år  Ole J Kvamme og Roald Kvamme 

Gjenvalg  på alle grendamenn for 2 år 

Haugland                Tone M Blindheim  

Hjortland                 Jarle Morten Hjortland 

Jordalen                   Eivind Myrdal 

Kvamme                   Trond Kvamme 

Sædalen                   Asle Sæterdal 

Brattland                  Kjell Aardal 

Grime /Erdal            Ole Grimmen 

Haukeland                Reidar Haukeland 

Hauge                        Jan Hauge 

Borge/Tungeland     Jarle Borge 

Rolland/ Mjeldhein  Atle Sjursæter 

Valnemndas  innstilling vart følgt av årsmøtet 

6 Eventuelt 

Nytt medlem i valnemnda  Svein Haavik 

Betaling for beite og jakttilsyn vidareførast    kr 1000.- 

Skotpremie for rovilt vidareførast 

Sankedag settas til 5 September 

Oppfordring om å velga inn ein jaktledar i styret 

Oppfordra styret til å gå igjennom vedtektene og gjera dei tilgjengelig på heimesida 

På grunn av covid 19 viruset vart det ingen  servering i år 

Møtet heva kl 22:00 

Referent Jan Hauge 

Referat Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Varegga Grunneigarlag

19.03.2018 Ljoshall

HT Gjerde presenterer seg selv og sin nye gjerdestandard.

Det møtte 31 personer på Årsmøtet

1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet ble bedt om å vurdere om det fortsatt skal jaktes småvilt.

Saken beskrives videre under punkt 8: Eventuelt

Ellers ingen merknader til innkalling og saksliste, og denne ble godkjent.

2: Årsmelding

Svein gikk gjennom årsmeldingen.

Kommentert at tapsprosenten var høyere en vanlig. (64 dyr, 5,2 %)

Det var størst andel tap på lam.

Dette kan skyldes det våte været, som da fører til flere angrep av fluemark.

Grunneigarlaget etterspør ikke tapsårsak.

Grunneigarlaget blir bedt av Årsmøtet om å etterspørre om det er funnet levninger etter tapene.

AKSJON:

Laget bes om å etterspørre om det er funnet levninger hos de som har tap på beitet.

3: Regnskap

Svein gikk gjennom regnskapet i Trond Ole Hjortland sitt fravær.

Ingen kommentarer til økonomien direkte.

Kommentar fra salen:

Det er viktig å holde fjellet åpent og hindre gjengroing, ved at dyr beiter på fjellet.

Finnes det mulighet og vilje hos Bergen Kommune til å støtte dette arbeidet?

Punktet ikke videre drøftet i møtet.

Det må arbeides videre med å sikre lagets økonomi, og dette blir et viktig punkt for neste år i styret.

 

4: Orientering om hjortejakta i 2017

Atle orienterte om jakt og felte dyr.

Ny 3 årig forvaltningsplan gjelder fra 2017.

I denne planen ble det bestemt at det skal felles 297 dyr i løpet av 3 år.

I 2017 ble det tildelt 93 dyr, og det ble felt 104 dyr….

Sesongen 2018 vil bli satt opp med samme antall dyr (93 stk), og så må det vurderes om det skal søkes om flere hjort siste året. Det er nok dyr å ta av…

Det ble kommentert fra Bergen Kommune at vi hadde felt litt for mye kolle, men dette vil vi justere på slutten av perioden.

Vi har fortsatt en alt for stor bestand av hjort i Bergen Kommune, og styret vil fortsette arbeidet med å få forståelse i Bergen Kommune for at denne må reduseres.

Det skal i år gjennomføres en offisiell telling av hjort i regi av Bergen Kommune den

6 april, 20 april, 4 mai, og 18 mai. Jaktledere står for tellingen.

Det har kommet en del endringer i rapportering av sett hjort, felt hjort og prøvetaking.

Dette vil det bli opplyst om i Jaktledermøtet den 20/8.

Her vil Bergen Kommune sin viltforvalter delta.

Spørsmål:

Hvordan blir fellingstillatelsene fordelt?

De fordeles etter “historiske” fellinger og etter hvor det nå er størst problemer.

5: Orientering om møte den 03.05 2017 ved Turnerhytten om vanntilførsel.

Svein deltok på et møte om dette, der de ville orientere om saken.

Vannslangen skulle graves ned, og vil ikke komme i konflikt med noen av våre aktiviteter i fjellet. Styret ble bedt om å informere om dette på Årsmøtet, og dette anses nå som gjort.

6: Orientering om status for tverrgjerdet.

Svein orienterte om status.

Gjerde på Kvamme er 100% ferdig oppsatt.

Gjerde på Brattland gjenstår det litt, blir ferdigstilt i løpet av året.

Borgo er ikke startet, og gjenstår. Det er søkt om utsettelse av fristen frem til utgangen av 2018.

7: Valg

Eivind orienterte.

Valgkommiteen har følgende innstilling:

Leder: Svein Haavik (Valgt for 1 år)

Styremedlem: Atle Sjurseter (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Trond Ole Hjortland (Valgt for 2 år)

1ste Vara Brattåker (Valgt for 2 år)

2dre Vara til styret Jan Hauge (Valgt for 2 år)

Alle Grendamenn gjenvalgt

Revisorer

Ole J. Kvamme (Valgt for 2 år)

Roald Kvamme (Valgt for 2 år)

Valgnemd: Benkeforslag på Eivind Myrdal (Valgt)

8: Eventuelt

-- Sankedato: Datoen settes til 8/9

-- Styret må vurdere om det fortsatt skal jaktes småvilt.

Det er observert svært lite hare og orrfugl i området.

Hvorfor går bestanden av småvilt ned?

Kan det ha en sammenheng med at det er stoppet med lyngbrenning?

Det kom et forslag om at de som jakter rovvilt kan avstå fra skuddpremie i et år. Styret noterte seg forslaget, og vil ta dette med videre i sitt arbeid rundt økonomien i laget.

-- Det har kommet en forespørsel fra Sedalen, om de kan slutte seg til vårt hjortevald.

Saken ble fremmet for Årsmøtet, uten innsigelser.

Styret anser da dette som vedtatt, og vil jobbe videre med å ta inn dette arealet i våre planer, samt fremme forslag om utvidet kvote, som resultat av økt areal.

Det ble tradisjonen tro, også i år servert hjortegryte.

Årets utgave kom fra Roalds Kro i Åsane. Suksess!

Møtet hevet kl 21:52

skrivar Trond Kvamme

Nyeste kommentarer

29.08 | 11:50

Blir det jakt med hund i år 2022?

30.12 | 16:50

Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne ...

24.12 | 09:47

Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?

01.09 | 16:36

Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!