Varegga Grunneigarlag

Styret

Styret for 202

På årsmøte mandag 28.04.2022 ble det gjort valg på nytt styret: 

Leder       :      Asle Sæterdal              Tlf.:  920 59 088

Nestleder :      Jan Hauge             Tlf.:  911 24 646

Kasserer   :   Trond Ole Hjortland  Tlf.:  934 22 702  

Styremedlem:   Robert Vørøs        Tlf.:  975 55 575

Styremedlem:

Steffen Bratland

  Tlf.:  952 32 293

Beiteansvsrlig: Steffen Bratland

Hjortejaktansvarlig: Asle Sæterdal

Småviltjaktansvarlig: Trond Ole Hjortland

Mail til styret kan sendes til:

styret.varegga@hotmail.comVedtekter for Varegga Grunneigarlag Beite- og Jaktforeining

 

§1 Foreiningas namn
Foreiningas namn er Varegga Grunneigarlag Beite- og Jaktforeining. Foreininga er ei samanslåing av Fjellfredningsforeningen av 1866 og Fjellfredningsforeningen Villtstellslag av 1957 og ei vidareføring av Varegga Grunneigarlag BA av 1977. Foreininga femner all utmarka til gardane Sæterdal, Grimen, Erdal, Brattland, Haukeland, Hauge, Borge, Tungeland, Rolland, Mjeldheim, Kvamme, Haugland, Hjortland, Vindalen og Jordalen. Med utmark meines:


Når det gjeld beite, femnar beite om all felles fjellbeite


Når det gjeld jakt femnar område om all utmark utanom inngjert kulturbeite


§2 Laget sitt føremål

Føremålet med foreininga er å verna fjellbeitet til desse gardane, å nytta det på beste måte, og å planleggja nye felles tiltak. Medlemene pliktar seg til ikkje å ha framande dyr av nok slag i beiteområdet. Dei har rett til å ha på fjellbeite berre dei dyr som vert vinterfora på garden. Dei pliktar og å halda oksar borte frå fjellbeitet – utan omsyn til alder. Det same gjeld andre hanndyr, i samsvar med hanndyrlova av 6/3-1970.

Foreininga skal arbeida for å fremja og omsetja jaktvilkåra i området. Det går inn for å fremja småviltet ved å avpassa mengda til det som er høveleg og sjå til at jaktlova vert etterfylgd. Ein lekk i dette arbeidet er og å halda rovdyra nede og sjå til at ikkje laushundar jagar i fjellet.

Foreininga skal arbeida for god jaktkultur, vyrnad for dyrelivet, fremjing av godt viltstell og naturvern. Med i jaktområdet kan vere bruk som eig meir enn 50 dekar utmark, og som det vil vera naturleg å ta med utan at dette endrar på beiterettane. Garden Gaupås si utmark høyrer såleis med til jaktområdet.


§3 – Styret

Foreininga skal ha eit styre på 5 medlemer. Formannen er vald for eitt år og styret for 2 år om gongen. Styret vel segimellom nestformannen, kassastyrar og skrivar. Dessutan skal det veljast ein grendamann for kvar gard som ikkje er representert i styret. Dette valet gjeld for 2 år. Formannen bind foreininga ved si underskrift.

Styret sine oppgåver er:

 1. Føra møtebok, og statistikk over felt vilt, og slept beitedyr.
  2. Styret gjev høve til å ta leigedyr i fjellbeite, mot ei betaling som styret fastset etter godkjenning av foreininga.
  3. Rekneskapen skal førast slik at inntekter og utloger for jakt og beite vert skilde.
  4. Styret skriv ut jaktkort og syter for at jegrane leverer dei attende når jakttida er slutt.
  5. Styret gjev rovviltløyve til pålitelege og dugande jegrar.
  6. Styret ordnar med oppsyn i beitatida, etter fullmakt frå årsmøtet.
  7. Styret skal melda til politiet alle som driv ulovleg jakt og fangst, og alle som eig laushundar som har jaga i området.
  8. Styret kan leggja bøter på medlemer som bryt foreininga sine føresegner. Eit slikt pålegg kan ankast inn for årsmøtet.
  9. Styret skal syta for at det vert teke vare på laget sine bøker, andre arkivsaker og eignluter


§4 Årsmøtet

  Årsmøtet skal haldast innan utgangen av mars, og skal kunngjerast for medlemene. Alle grunneigarar, eller den som har fullmakt frå grunneigar, har rett til å ta del i møtet.

  1. Styret legg fram til drøfting årsmelding og revidert rekneskap.
   2. Årsmøtet vel:
   -formann for eitt år
   - 2 styremedlemer for to år
   - 2 varamenn for to år
   - 2 ettersynsmenn for to år
   - og turvande grendamenn for to år

  Alle medlemer pliktar å ta i mot val, men attval kan nektast for like lang tid som dei har gjort teneste.

  Styret gjer framlegg til årsmøtet om:
  - Prisen på hageleiga og jaktkort
  - Talet på jaktkort som kan seljast, og om jakta kan drivast med hund, eller om nok viltslag bør fredast
  - Sanketida for bufe, og korleis sankinga skal gjerast
  - Felles tiltak for å betra beitetilhøva og viltstellet.
  - Andre saker som styret finn turvande å leggja fram for årsmøtet

  ÅRSMØTET skal gjera vedtak om:
  - Bruk av foreininga sin medel, og gjortgjersla til formann, kassastyrar og styremedlemer.
  - Påleggja styret å ordna med oppsyn i beitetida og jakttida.
  - Fastsetje skotpremi for rovvilt.
  - Andre saker som styret skal ta seg av.

  Framlegg til lovbridge må gjerast kjent for alle medlemer før årsmøtet.


  §5 – Omframt årsmøte
  Omframt årsmøte vert halde når minst 15 av medlemene krev det.


  §6 – Kontroll og jakt

  Styret skal vissa seg om at den som får jaktløyve har betalt dei avgifter jaktlova gjer pålegg om. Jaktkortet gjeld for ein sesong eller mindre. Jegeren skal ha det på seg under jakta og visa det fram når medlemer, jaktoppsynet eller andre som jaktar krev det. Når medlemer som ikkje jaktar kontrollerer jegrane skal dei visa fram medlemskortet sitt eller anna fullmakt frå styret. Laget sine medlemer har fyrsteretten til jaktkort. Alle som har fått jaktløyve skal levera jaktkortet attande til styret når jakttida er slutt. Det skal vera påført tal jaktdagar og talet på vilt som er felt. Jegrane pliktar å melda frå om ulovleg jakt, og om laushundar som har jaga i området.

   

  §7 – Usemje

  Usemje mellom foreininga og medlemer, eller mellom medlemer seg imellom i høve til foreininga sine vedtekter – vert avgjort ved voldgift. Voldgiftsnemda skal vera på 3 mann. Kvar av partane nemner opp sin mann, medan Hordaland Landbrukselskap nemner opp formannen.


  §8 – Oppløysing av foreininga

  Foreininga kan løysast opp når 2/3 av medlemene gjer vedtak om det. Dersom ikkje så mange møter kan vedtak om oppløysing gjerast på neste årsmøte med vanleg fleirtal. Ved oppløysing av foreininga skal medelen delast mellom medlemene i høve til den matrikkelskyld som kvart bruk har.

   

  Nyeste kommentarer

  29.08 | 11:50

  Blir det jakt med hund i år 2022?

  30.12 | 16:50

  Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne ...

  24.12 | 09:47

  Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?

  01.09 | 16:36

  Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!