Hvorfor er beitedyr viktig på Byfjellene?


BEITEDYR PÅ BYFJELLENE I HISTORISK PERSPEKTIV

Eksisterende gårder og bruk tilknyttet beitingen i byfjellene er helt avhengig av fjellet for å opprettholde dyrehold om sommeren. Beiting er en kontinuerlig prosess, og i byfjellene har sommerbeitingen foregått i mer enn 1000 år sammenhengende.


På slutten av 1980-tallet var det mer enn 2000 småfe på Byfjellene.

Antallet fallt kraftig, men er nå økende, fra 1110 sauer/lam og 35 storfe i 2020

til 1414 sauer/lam og 75 storfe i 2023.


Varegga Grunneigarlag har organisert tilsyn, og er avhengig av at flest mulig av grunneierne har dyr i
fjellet for et best mulig tilsyn.

Tilsynslistene i beitesesongen blir bestemt på årsmøtet og lagt ut på hjemmesiden til Varegga og på Facebook

BEITEDYR PÅ BYFJELLENE


Varegga Grunneigarlag har organisert tilsyn, og er avhengig av at flest mulig av grunneierne har dyr i
fjellet for et best mulig tilsyn.

Tilsynslistene i beitesesongen blir bestemt på årsmøtet og lagt ut på hjemmesiden til Varegga og på Facebook


BÅNDTVANG

Varegga Grunneigarlag har følgende fokus:
• Båndtvang er viktig ovenfor viltet i fjellet
• Båndtvang er viktig ovenfor andre turgåere, som er redd hunder
• Båndtvang er viktig ovenfor alle husdyra som beiter i fjellet, storfe og småfe


Det store flertallet som går over vidden respekterer båndtvangen. En stor takk til alle dere.


På enkelte av informasjonsskiltene på veg opp i fjellet står det generell båndtvang frem til 20. august.
Dette samsvarer ikke med forskriften om båndtvang der husdyr beiter.

Sankehelgen blir alltid satt til andre helgen i september og frem til denne helgen er det stor sannsynlighet for å påtreffe beitedyr i hele byfjellet. Også etter felles sanking vil det kunne påtreffes beitedyr på fjellet. 

Ikke alle sauer og lam blir funnet under felles sanking, og disse vil det bli leitet etter ut over høsten.


SAUER PÅ MONTANA

Foruten tilsyn er mangel på kultivering (lyngsviing og krattrydning) og dårlig vedlikeholdte gjerder, den største utfordringen. På bysiden av fjellet, mellom Montana og Sædal, mangler gjerde helt.

I 2023 var det småfe som vandret ned til byen, og inn i hager på Landås.

Det ble sommeren 2023 gjennomført 8 aksjoner der sau ble hentet fra Montana og Helgeseter.


Det er de nyklipte plenene på Montana og tilhørende park-områder som lokker sauen ned fra fjellet.

Duften av nyslått gress forteller sauene at en plass i nærheten er det snart nytt, saftig gress å få.


Følgende innspill er sendt bymiljø-etaten og vannetaten vedrørende Montana-sauen:
- Oppsett av samle-kve ved Montana slik at sau kan lett samles og fraktes ut av området med bil og henger.


- Bruke gjeter i området tidlig i sesong.


- Bymiljøetat begrenser plenklipping. Dette vil føre til økt blomstring i området, noe som burde være i tråd med bærekraft og mangfold. Biene er vi alle avhengige av, og de liker blomster bedre enn nyslått gressplen.


- Grunneigarlaget driver aktiv kultivering av beiteområder i kjerneområdet øst i fjellet.


SKOGBRANNFOREBYGGING

Skog og krattrydding er ikke bare nyttig for beitedyr. Dersom en gjør et overslag i areal av brannfarlige områder i byfjellene med krattvegetasjon utgjør arealet mer enn 60 km2, og det gjelder bare byfjellet med Ulriken.

Byfjellene er nå "omringet" av store områder med plantefelt av gran.

Ved en skogbrann i disse plantefelten, kan det brenne i ukevis, i bratt og lite tilgjengelig terreng.


Ved en stor skogbrann der det er vind og terrenget er tørt, vil en storbrann true bebyggelse langs hele grensen til fjellet. Tregrensen har spredd seg 200 meter ovenfor de tidligere tregrensene de siste 30 år.


- Bare mulig med krattrydding kombinert med beiting

  med No Fence geiter.
- Krattrydding er påbegynt i 2022 langs de mest

  trafikkerte turstiene på øst siden.
- Liten effekt å drive krattrydding dersom ikke

  beitedyr settes inn samme år.
- Ikke mulig å drive lyngbrenning i kratt områdene,

  da faren for storbrann er betydelig.


GRUNNEIGARLAGET OG BERGEN TURLAG SAMARBEIDER

Vi har innledet et samarbeid med Bergen Turlag, som skal hjelpe oss med å rydde uønsket vegetasjon langs utvalgte turstier. Her klippes det einer og ikke minst skudd og mindre trær av sitkagran.

Sitkagran sprer seg med stor fart over Byfjellene, og dersom denne ikke fjernes, så vil den ta over hele fjellet til slutt.


Planen er at det i adventstiden 2023 skal være mulig å legge turen til fjells og hente med seg et helt gratis juletre fra Byfjellene. Nærmere anvisning av hentested vil bli offentliggjort på Facebook senere.

Kanskje kan det bli en tradisjon å hente juletre fra Byfjellene?