Årsmøtereferat

Årsmøte Varegga 2023
28.03.2023 Fangeleiren på Espeland
Referent: Asle Sæterdal
Ordstyrer: Asle Sæterdal


Agenda1. Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmeberettige .................................................... ......2
2. Årsmelding ........................................................................................................................................... 2
3. Regnskap ............................................................................................................................................. 2
4. Småvilt ................................................................................................................................................. 3
5. Hagaleie ............................................................................................................................................... 5
6. Sankehelg ............................................................................................................................................ 5
7. Hjortejakta ............................................................................................................................................ 6
8. Valg ...................................................................................................................................................... 8
9. Honorarer ............................................................................................................................................. 9
10. Eventuelt ........................................................................................................................................... 111. Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmeberettige
Godkjent


Ref vedtekt §2
Med i jaktområdet kan vere bruk som eig meir enn 50 dekar utmark, og som det vil vera naturleg å ta med utan at dette endrar på beiterettane.


Styre mener hver gård som faller innunder §2 har en stemme, dvs at hvis en gård som har stemmerett og kjøper et gårdsbruk med en stemme har de og gårdsbrukets stemme. Blir gården slått sammen med en gård som allerede har en stemme blir dette en stemme.
Antall stemmeberettige: 26


Videre i årsmøte vil avsteming som må ha 50% eller mer si godkjent, men ikke antall stemmer.
Endringer vil bli godkjent med 2/3 flertall, avstemning vil si godkjent eller ikke godkjent med 2/3 flertall, ikke antall stemmer.


Innspill: mail til å sende innkalling.


2. Årsmelding
Lest opp av Asle Sæterdal, legges ut på internettsidene
Ingen kommentarer


3. Regnskap
Trond Ole Hjortland går gjennom regnskapet.
Ingen kommentarer og godkjent


4. Småvilt

Status 2022

Salg 2022
a. Kun jakt uten hund, forslag vi forlenger løsningen med å ikke selge jaktkort med hund.
Avstemning: Godkjent


b. Forslag årskort på småviltjakt blir ikke solgt som bestemt i 2022.
Avstemning: Godkjent


c. I dag dagskort u/hund småviltkort 250 kr maks 20 pr dag
Avstemning: Godkjent


d. I dag treningskort hund 40 stk sesongkort 600 kr – kan ikke kombineres med jaktkort.
Styre foreslår å fortsette denne.
Avstemning: Godkjent


Forslag treningskort dagskort hund 10 pr dag 300 kr
Styre foreslår å fortsette denne.
Avstemning: Godkjent


e. Forslag dagskort treningskorthund selges også i januar og februar.
Avstemning: Godkjent


f. Skuddpremie

Mår 200,- ellers ingen endringer

Ravn 100,-

Kråke 25,-

Mink 200,-
Skjære 0 kr (mangler godkjenning)

Rev 300,-

Styre foreslår å fortsette denne.
Forslag: endres fra dagens 300,- til 400,- 

Godkjent

Avstemning: Godkjent


g. Fredet

Tiur,Røy,Orrhøne, Hare og Rype
Avstemning: Godkjent


h. Rovkort

Fortsetter med 200 kr
Avstemning: Godkjent


i. Dugnad.
Styret ønsker å få med noen som kan står for dugnad i fjellet, gjelder brakerydding etc.
Hvis ikke det melder seg noen på årsmøte ser vi på mulighet med å inngå avtaler
med lokale jakt foreninger med jaktkort som belønning.
Avstemning: Godkjent


Frivillige: ingen meldte seg på årsmøte


5. Hagaleie
I dag ; Sau kr 30,- Lam kr. 20,- Storfe kr 75,-
Styre foreslår å fortsette denne.
Avstemning: Godkjent


6. Sankehelg

Forslag fra årsmøte sankehelg (første sankedato) 8-10 september
Avstemning: Godkjent


7. Hjortejakta

Kvoten i 2022 er på 141 dyr, dette er første året på en bestandsplan på 3 år.


a. Styret informerer om følgende endring i jaktlag
Jaktlag 3 og 4
Teig nr 298/4 flyttes fra Rolland- Tungeland (4) til Borge (3)
Dette er medlt inn skriftlig til styret før årsmøte, og avklart med Jaktleder Helge Rolland (4), Jaktleder Kjetil Gjesdal (3), Grendamann Jarle Borge (Borge) uten innvendinger fra disse.
Endring vil bli gjort i neste bestandsplan


Jakt 1 og Jaktlag 9
Tre sørligste teigene (4601-161/1203, 726, 798) i jaktlag 9 flyttes over til jaktlag 1 og jaktfelt Sædalen, etter avtale med Viltnemda i Bergen Kommune.


b. Ny bestandsplan

Styret ber om tillatelse til å utarbeide ny bestandsplan, da det mest sannsynlighet blir økning i areal og det er kommet minste areal i Bergen kommune.

Hensikten vil være å få økt antall fellingstillatelser.
Styret kan informere om at det jobbes sammen med Bergen Kommune om å fornye bortleieavtale mellom Bergen Kommune og Varegga.

Eksisterende avtale gikk ut i desember 2022. Det vil også mulig tilleg til jaktlag 2 og jaktlag 3.
Det kan og nevnes at det kom innspill til årsmøte i fjor om å få økt fellingsløyver.
Avstemning: Godkjent


c.Tillegsvedtekter og regler

Styret ønsker å legge frem tilleggs vedtekter og regler rundt hjortejakt, trenger 2/3 flertall for å bli godkjent.
Avstemning: Godkjent (med 2/3 flertall)


d. Administrasjonsgebyr

Dagens adm er

Voksen bukk 300,-
Voksen kolle og ungdyr 200,-
Kalv 0


Grunneigarlag dekker ettersøkshund og kommunal fellingsavgift for kalver under 12 kg fra 1 september til 1 november og 17 kg fra 1 november til 23 desember.
Avstemning: Godkjent


Styret minner om at styrer i valdet/valdleder står for tildeling av kvote, er man sterkt uenig i tildeling får man vurdere utmeldelse av valdet.
Klager rundt hjortejakten og tilldeling skal være skriftlig og taes opp på årsmøtet.


8. Valg
Torgeir Lavik erstattes av Helge Rolland underveis går gjennom valgkomiteens innstillinger.
Trond Kvamme for 1 år som leder – klappet inn


Valdleder/styremedlem Asle Sæterdal på valg for 2 år klappes inn


Styremedlem Jan Hauge 2 år klappes inn


Kasserer Trond Ole Hjortland for 2 år – ikke på valg


Styremedlem Steffen Brattland for 2 år – ikke på valg


1 vara Jarle Morten Hjortland 2 år klappes inn


2 vara Robert Vørøs for 1 år på valg klappes inn


Revisorer Ole J Kvamme og Roald Kvamme ikke på valg


Grendamenn for er for valg i år, neste gang er 2025
Haugland - Tone M Blindheim
Hjortland - Jarle Morten Hjortland
Jordalen - Eivind Myrdal
Kvamme - Trond Kvamme
Sædalen - Asle Sæterdal
Brattland - Kjell Aardal
Grimen/Erdal - Ole Grimen
Haukeland - Reidar Haugland
Hauge - Jan Hauge (styret)
Borge/Tungeland - Jarle Borge
Rolland/Mjeldheim - Robert Vørøs


Valgnemda –
Helge Rolland – ikke på valg – på valg neste år
Torgeir Lavik - ikke på valg
Kjell Aardal klappes inn
Signering av protokoll: Helge Rolland og Kjetil Gjesdal


9. Honorarer
Honorar styret
Leder 3.000,-
Styremedlem 2.000,-
Hjorte valdansvar 2.000,-
Innspill leder økes til 4000,-  Godkjent
Avstemning: godkjent


Jaktoppsyn småvilt
Martin Hjortland 1.000,-
Atle B Rolland 1.000,-
K Halland 1.000,-
Avstemning: Godkjent


Beiteoppsyn
Beitansvarlig i styret for 2000 for jobben. Liste oppdateres av beiteansvarlig.
Gjelder ikke leiebeite.
Beholde


Kjell Aardal 1.500,-
Gunnar Johnsen 1.500,- (Trond Ole sjekker om han går på tilsyne enda)
Tonny Wiktorin 1.500,-
Roald Kvamme 1.500,-
Jarle Arthur Borge 1.500,-
Svein Haavik 1.500,-
Jarle M Hjortland 1.500,-
Avstemning: Godjent


10. Eventuelt
a.Fordeling av hjortekjøtt

Luft av Fordeling av kjøtt på hjortejakt de 3-4 med middels daa men størst tildelt kvote blir første skutte voksne dyrene over daa kvote til de som har minst tildelt
men like stort areal. Valdleder fin regner på dette, men prøver å vise poeng med teksten over.
Fellings utgifter betales av mottakende part, dyret hentes ferdig vommet og et sted
det er mulig å hente med bil, mottakende part må stå for resten.
Avstemning: Godkjent


b. Opplæring av styremedlemmer

Styre ønsker årsmøtet tillatelse til å bruke penger på å sende styremedlemmer på kurs og seminarer for å øke kompetansen innefor grunneigarlagets formål.
Avstemning: Godkjent


c. Innspill til årsmøte:
1. Kjølerom i valdet, felles ordning.
God innspill, men det må presenteres som mer ferdig pakke, hvor skal det stå da grunneigarlaget ikke har eiendom som kan brukes.

Strøm utgifter og ettersyn av kjøtt som henger til mørning etc


2. Vi må få inn neste generasjon på møtene i grunneigarlaget, innspillet fikk god støtte av årsmøte.


3. Personlig sesongkort treningskorthund kan skrives ut gratis til grunneiere som tilfredsstiller §2 i vedtektene.
Avstemming: Godkjent