Hjortejakt 2022

Kvoten i 2022 er på 141 dyr, dette er første året på en bestandsplan på 3 år.


Jaktfelt

Bukk tildelt

Bukk felt

Spiss-bukk tildelt

Spiss-bukk felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildlet

Kalv felt

Totalt tildelt

Totalt felt1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal

2

2

2

3

5

6

6

4

14

152 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

3

3

3

4

8

10

8

6

22

233 Borge

2

2

2

1

10

12

9

9

23

244 Tungeland-Rolland

3

3

3

3

9

11

9

10

23

275 Mjeldheim-Ytre Arna Gard

0

0

1

0

2

0

5

1

8

16 Kvamme-Haugland  - Gaupås

2

2

2

2

9

7

10

4

24

157 Hjortland

2

2

1

1

6

3

4

2

13

88 Jordal-Vindal

1

1

1

1

5

6

5

4

12

129 Ulriken

0

0

0

0

1

0

2

0

4

0Totalt

15

15

15

15

55

55

56

40

141

125


kalv% felt 40 av 56 = 71,5%  (80% = 45 stk)

Fri jakt

Spissbukk: 0

Kolle: 0


 Status pr 31.12.22 kl 23:59

Vi når ikke 80% felte kalv, vi klarer heller ikke de 4 som gjenstår fra sist åpning på frijakt, vi velger da å belønne de jaktlagene som har felt oppunder 80% eller over med kalv med fri jakt.


Jaktlag 1 (felt 80% av tildelt kalv) kan felle av restkvoten fri jakt

Jaktlag 2 (felt 75% av tildelt kalv) kan felle av restkvoten fri jaktJaktlag 3 (felt 89% av tildelt kalv) kan felle av restkvoten fri jaktJaktlag 4 (felt 111% av tildelt kalv) kan felle av restkvoten fri jakt

Jaktlag 5 (felt 20% av tildelt kalv) kan felle en spiss og 2 koller(så lenge det er tilgjenglig på frijakt)som gjenstår på opprinnelig kvote, feller de 3 kalv kan de delta på full liste fri jakt.

Jaktlag 6 (felt 60% av tildelt kalv) har 2 koller igjen på opprinnelig kvote som kan felles, kan felle et voksent dyr på frijakt, feller de 3 kalv kan de delta på full liste fri jakt.Jaktlag 7 (felt 50% av tildelt kalv) har 3 koller igjen på opprinnelig kvote som kan felles, feller de 1 kalv kan de delta på full liste fri jakt.

Jaktlag 8 (felt 80% av tildelt kalv) kan felle av restkvoten fri jakt

Ring 92059088 ved spørsmål.

mvh

Asle

Status pr 24.11.22

er at vi har felt 108 dyr på kvoten.
Vi har 13 voksne dyr igjen på kvoten og 22 kalver, vi satt et mål om 80% kalvene skulle være felt før vi åpnet for fri jakt.

Det er gjort en vurdering og det er kommet frem til at vi legger ut (fra 25.11) 5 voksen dyr (1 spiss og 4 koller) på fri jakt. Når disse er felt og det er felt 5 kalver (dvs vi har felt totalt 40 kalver) vil resten av dyrene bli lagt til listen på fri jakt.

Det vil bli lagt ut liste på varegga.no som vil bli oppdatert fortløpende, det er viktig at det meldes inn på styret.varegga@hotmail.com når dyrene er felt slik at listen kan oppdateres.

Det oppfordres til å felle kalver 🙂

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt på styret.varegga@hotmail.com

Ha en god og sikker jakt!

Mvh
Asle

 

04.11.22

Pr 31.10.22 har vi i varegga felt følgende:
98 av 142 dyr = 69% (Bergen 58%)
30 av 56 kalv = 53,6% av kalvekvoten, mål er 80% før vi åpner for fri jakt
30 kalv av 142 dyr 21,1% av felte kalv på tildelt kvote kalv er 39,4 av kvoten i år.
30 kalv av 98 dyr 30,6% av felte dyr er kalv (Bergen 33,5%)


Vi har ikke nådd 80% felt kalv.

Åpner derfor ikke for fri jakt på voksne dyr enda.

Det gies frislipp på alle kalvene, det vil si at alle kan skyte kalv til vi når 56 felte kalver, etter dette gjelder reglene for fri kalveskyting utover kalvekvoten på 56 som er avtale med kommunen og grunneier må tillate det.

Mvh
Asle

valdleder

 

Retten til å felle et fritt antall hjortekalv gjelder alle jaktrettshavere i valdet. Den enkelte jaktrettshaver må imidlertid også samtykke til at kvotefri jakt på hjortekalv kan utøves på sin eiendom. Tilgangen til å ta i bruk kvotefri jakt gjelder for den enkelte jaktrettshaver på egen eiendom. For sameie/felleseiendom gjelder ordinære regler etter sameieloven. Det vil si at om flertallet i sameiet for den aktuelle felleseiendommen samtykker til kvotefri jakt på hjortekalv, vil det være mulig å åpne for det. Det vil derimot ikke være mulig å åpne for kvotefri jakt på en sameieeiendom om flertallet for en felleseiendom stemmer mot å ta i bruk denne muligheten.
Det er opp til det enkelte vald/jaktfelt/sameieenhet å avgjøre om muligheten for kvotefri kalvejakt skal tas i bruk i felles utmarksområder. For store vald vil dette kunne medføre forskjellige løsninger innenfor ett og samme vald.
Bymiljøetaten oppfordrer valdene/jaktfeltene til å ta opp temaet med sine jaktrettshavere så snart som mulig, og innen jaktstart 1.september, for å få avklart om sameiet samtykker i å benytte seg av kvotefri jakt på kalv under jaktsesongen 2022.

 

I Varegga er det jaktleder for jaktlaget som må få beskjed om hvilke eiendomer som tillater fri jakt på kalv.

De eiendomene der det ikke er tillat med fri jakt på kalv på til en hver tid forholde seg til kvoten på kalv frem til åpning av fri jakt perioden hva de har tildelt og etter åpning av fri jakt hva valdet har igjen på kalve kvoten.

Info fra kommunen rundt rapportering hjortejakten.

Rapportering
Tildeling av kvotefri jakt på hjortekalv kommer i tillegg til den ordinære fellingstillatelsen. Jaktleder, ev. jeger/jaktrettshaver er ansvarlig for at alle felte kalver, uavhengig av kvote eller ikke, rapporteres i appen Sett og skutt eller direkte i Hjorteviltregisteret (HVR).

- Alle dyr felt, også kalv felt utover tildelt kvote skal registreres på lik måte. Dette innebærer at jaktdag, setthjort og ev. felt hjort og vekt på felt individ skal registreres i Sett og skutt/HVR samme dag som hjorten er felt.

- Kjever fra samtlige felte dyr, inkl. alle kalver felt, skal tas vare på for overlevering til kommunen. En skal ta vare på en kjevehalvdel med alle kinntenner og fullt sett med framtenner. Kjevene renskes og tørkes. Pakkes ev. i avispapir (oppbevar ikke i tett plastpose).

-Valdleder er ansvarlig for innsending av endelig fellingsrapport etter endt jakt, elektronisk i hjorteviltregisteret eller ved innsending av utfylt fellingsrapportskjema. Endelig fellingsrapport skal inneholde samtlige felte dyr, inkludert kalver felt utover tildelt kvote.

 

Kjøreregler hjortejakt 2022 Varegga.

  1. Alle som skal jakte hjort i Varegga oppfordres til å sende underlag på betalt jegeravgift og bestått oppskyting på storviltprøve til jaktleder for det aktuelle jaktlaget man jakter i.
  2. Alle ettersøk skal varsles valdleder på styret.varegga@hotmail.com og jaktleder i aktuelt jaktlag som vil organisere videre ettersøk. Vi ønsker at jegerne i valdet fortsetter med den gode holdningen til å be om ettersøk ved behov og ikke holder igjen på dette.
  3. All jakt skal registreres på hjorteviltportalen fortløpende helst samme dag
  4. Alle felte dyr skal registreres samme dag på hjorteviltregisteret og meldes til styret.varegga@hotmail.com, jaktleder velger hvordan dette gjøres, men har ansvaret.
  5. Det oppfordres til å skyte du på beitemark/bø for å redusere skadebeit, ha dialog med grunneiere/bøndene og naboer da beitemark/bø ofte er i nærheten av boliger.
  6. Det oppfordres fra valdleder at det felles mest mulig fjordårskoller på kollekvoten.
  7. Fri jakt vil bli åpnet opp fra 1.nov hvis 80% av kalvekvoten gitt i bestandsplan er skutt (dvs 45 stk), hvis ikke dette er oppnådd til 1 nov, vil åpen jakt bli utsatt til 80% er nådd.
  8. Det er mulig å skyte flere kalver enn tildelt på de eiendommer der grunneier har gitt samtykke til dette, dvs at der er fri jakt på kalv i 2022 med forbehold om at grunneier gir tillatelse. Tildelingsark vil vise kalvetildeling ut fra bestandsplan.
  9. Det vil bli kjeve innsamling til kommunen i 2022 dette gjelder også kalv, jaktledere vil få tag. Det er ikke CWD innsamling i år.

       10 .Administrasjonskost fra valdet er voksen bukk er 300 kr, voksen kolle og 1,5 år gamle           dyr 200 kr, kalv kr 0. Valdet dekker kommunal fellingsavgift og ettersøkshund på kalver             under 12 kilo 1 sept – 1 nov og under 17 kg fra 1 nov til 23 des.