Årsmøtereferat

Årsmøte Varegga 2022
27.04.2022 Fangeleiren på Espeland
Referent: Asle Sæterdal
Ordstyrer: Asle Sæterdal


Agenda1. Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmeberettige .................................................... ......2
2. Årsmelding ........................................................................................................................................... 2
3. Regnskap ............................................................................................................................................. 2
4. Småvilt ................................................................................................................................................. 3
5. Hagaleie ............................................................................................................................................... 5
6. Sankehelg ............................................................................................................................................ 5
7. Hjortejakta ........................................................................................................................................... 5
8. Valg ...................................................................................................................................................... 7
9. Honorarer ............................................................................................................................................ 8
10. Eventuelt ........................................................................................................................................... 10

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og antall stemmeberettige
Godkjent


Kommentar flytte til kl 20:00 og tidligere på året.

(kommentar fra styret: pandemi i
feb/mars og der etter påske gjorde det ble noe sent i år)
Antall stemmeberettige: 20


2. Årsmelding
Lest opp av Robert Vørøs, legges ut på internettsidene
Ingen kommentarer og godkjent


3. Regnskap
Trond Ole Hjortland går gjennom regnskapet.
Ingen kommentarer og godkjent


4. Småvilt
Status 2021
Info om Vestlandske fuglehund klubb, ang dialog om tellinger og evt betaling med kort.
Innspill fra årsmøte: Kan bli konflikt med telling og sauehold.


Salg av kort for 2022
Det ryktes om at det sees mer fugl i fjellet.


a. Kun jakt uten hund.

Forslag: Vi forlenger løsningen med å ikke selge jaktkort med hund.
For: 19 Mot: 0


b. Antall sesongkort

I dag 40 stk.


Forslag: årskort på småviltjakt utgår.
For: 20 Mot: 0


c. I dag dagskort u/hund småviltkort 200 kr maks 10 pr dag
Forslag: Dagskort u/hund småviltkort 250 kr maks 20 pr dag
For: 20 Mot:


d. I dag treningskort hund 20 stk sesongkort 500 kr – kan ikke kombineres med jaktkort
Forslag: Treningskort hund 40 stk sesongkort 600 kr - –

kan ikke kombineres med jaktkort
For: 20 Mot:


e. Nytt forslag treningskort dagskort hund 10 pr dag 200 kr
Forslag fra årsmøtet på kr 300,-
10 pr dag 300,-
For: 19 Mot: 0


10 pr dag 200,-
For: 0 Mot: 0


f. Skuddpremie:

Forslag:

Rev reduseres fra 400,- til 300,-

Mår reduseres fra 400,- til 200,-


Ellers ingen endringer

Ravn 50,- (endret i møtet til 100,-)

Kråke 25,-

Mink 200,-

Skjære 0 kr (mangler godkjenning)


Forslag Ravn til 100,-
For: 20 Mot: 0


g. Fredet:

Tiur,røy,orrhøne og rype
For: 19 Mot: 0


h. Rovkort fortsetter med 200 kr
For: 20 Mot:0


i. Forslag fra årsmøte frede hare
For: 20 Mot: 0


j. Dugnad.
Styret ønsker å få med noen som kan står for dugnad i fjellet, gjelder brakerydding etc.
Hvis ikke det melder seg noen på årsmøte ser vi på mulighet med å inngå avtaler
med lokale jakt foreninger med jaktkort som belønning.
For: 20 Mot:
Frivillige: ingen meldte seg på årsmøte


5. Hagaleie
I dag ; Sau kr 18,- Lam kr. 15,- Storfe kr 50,-
Forslag:

Hageleie voksne dyr 30 kr og lam 20 kr, storfe 75 kr.
For: 20 Mot: 0


6. Sankehelg
Forslag fra årsmøte sankehelg 2-4 september
For 5


Forslag til dato første sankehelg 9-11 September
For: 10


Første sankehelg settes til 9-11 sept


7. Hjortejakta
(Her kan Ytre Arna og Sandalen stemme)
Ny bestandsplan er sendt på høring til jaktledere med kommentarfrist 27.04.22, sendes inn før 1 mai 2022. Gjelder for 3 år, ligger ann til å søke om 141 stk x 3 år.


a. Styret ønsker å innføre 3 kontrollører på hjortejakt som utnevnes av styret.
En av disse skal være valdleier, kontrollørene utfører ikke kontrollerer i eget jaktlag, rapporterer til styret/valdleder. Styre ber om årsmøtes tillatelse til å
innføre jaktkontrollør for hjortejakten.
Valdleder bestemmer hvor det skal utføres kontroll.
For: 20 Mot: 0


b. Stemmer for åpen jakt.
For: 20 Mot: 0


c. Hvis 7.b for flertall stemmes det over dato 1 nov og 15 nov


1 nov: 20
15 nov: 0


d. Administrasjonsavgift

Dagens adm er 100 kr pr dyr
Styrets innspill til nye adm kostnader
Voksen bukk 300
Voksen kolle og ungdyr 200
Kalv 0
Grunneigarlag dekker ettersøkshund og kommunal fellingsavgift for kalver under 12 kg fra 1 september til 1 november og 17 kg fra 1 november til 23 desember.
For: 20 Mot: 0


e. Info:

Styret ønsker å gå for samme løsning som i 2020 at 80% av kalvekvoten må felles før satt dato for fri jakt er skutt før vi åpner for fri jakt.


f. Reaksjonsmulighet

Styret ber om årsmøtets om tillatelse til å innføre reaksjoner ved brudd på regler og lover ang jaktutførelse.
Eksempler, men ikke begrenset til:
- Feil rapportering/skyting kan gi reaksjon, vurderes av styret
- Manglende rapportering i skutt og sett kan gi reaksjon, vurderes av styret. (Jaktelder har ansvar for hvordan rapportering utføres i sitt jaktlag)
- Brudd på gjeldene norske lover og regler ved utførelse ved jakt kan medføre reaksjon, vurderes av styret
For: 20 Mot: 0


g. Oppsynsordning.

Styret ber om grunneier/rettighetshaver om å få opprette oppsynsordning i valdet/eiendommer som tilfaller valdet.

Grunneier i dette tilfellet blir da oppsynet i valdet har ingen formell kontrolladgang, med mindre dette er avtalt mellom
grunneier og jeger i jegerkontrakt, jaktavtale eller lignende.

Styret ønsker derfor at ved denne avstemmingen at under lignende gir mulighet for å etterspørre jaktavtale med
grunneier og oppskytingsprøve i tillegg til betalt jegeravgift. Dette må da evt videreformidles til jegere som jakter for grunneier/leier jakt.


Oppsynet vil best å av:
Jaktledere med mandat innenfor eget jaktlag
Utnevnte kontrollører
Valdleder og styret
Manglende dokumentasjon/papirer (jegeravgift, oppskyting etc som nevnt over)

eller ikke vil fremvise dokumentasjon til jaktleder/kontrollører/valdleder vil kunne gi reaksjon – vurderes av styret.
For: 20 Mot: 0


Styret minner om at styrer i valdet/valdleder står for tildeling av kvote, skal klager rundt hjortejakten og tildeling skal være skriftlig og taes opp på årsmøtet.
Info fra kommunen: Det blir kjeve innsamling 2022.


8. Valg
Jarle Borge går gjennom valgkomiteens innstillinger.


Asle Sæterdal for 1 år som leder – klappet inn
Styremedlem Jan Hauge ikke på valg
Kasserer Trond Ole Hjortland for 2 år – klappet inn
Styremedlem Steffen Brattland for 2 år – klappet inn
1 vara Jarle Morten Hjortland ikke på valg


Revisorer Ole J Kvamme og Roald Kvamme ikke på valg


Grendamenn er ikke for valg i år, neste gang er 2023
Haugland - Tone M Blindheim
Hjortland - Jarle Morten Hjortland
Jordalen - Eivind Myrdal
Kvamme - Trond Kvamme
Sædalen - Asle Sæterdal
Brattland - Kjell Aardal
Grimen/Erdal - Ole Grimmen
Haukeland - Reidar Haugland
Hauge - Jan Hauge (styret)
Borge/Tungeland - Jarle Borge
Rolland/Mjeldheim - Robert Vørøs


Valgnemda –
Helge Rolland – ikke på valg
Torgeir Lavik - nominerer seg selv og klappes inn
Svein Haavik – ikke på valg


Signering av protokoll: Helge Rolland og Torgeir Lavik


9. Honorarer
Honorar styret
Formann 2.500,- ny 3.000,-
Resten 1.500,- ny 2.000,-
Hjorte valdansvar 2.000,-
For nye honorar 19 Mot:0


Jaktoppsyn småvilt
Martin Hjortland 1.000,-
Atle B Rolland 1.000,-
K Halland 1.000,-
Hjortejakt nr 1 1.000,-
Hjortejakt nr 2 1.000,-
Hjortejakt nr 3 1.000,-
For: 19 Mot: 0


Beiteoppsyn
Forslag fra årsmøte beitetilsyn honorar settes til 500 pr oppsynsmann, beitansvarlig i styret får 2000,- for jobben.

Liste oppdateres av beiteansvarlig.
Gjelder ikke leiebeite.
For: 19 Mot:


Beholde, ikke stemt over da endring ble enstemmig.
Kjell Aardal 1.500,-
Gunnar Johnsen 1.500,-
Tonny Wiktorin 1.500,-
Roald Kvamme 1.500,-
Jarle Arthur Borge 1.500,-
Svein Haavik 1.500,-
Jarle M Hjortland 1.500,-


10. Eventuelt
Lufting av fordeling av kjøtt på hjortejakt

De 3-4 med middels daa men størst tildelt kvote blir første skutte voksne dyrene over daa kvote til de som har minst tildelt men like stort areal.

Valdleder fin regner på dette, men prøver å vise poeng med teksten over.


Fellings utgifter betales av mottakende part, dyret hentes ferdig vommet og et sted det er mulig å hente med bil, mottakende part må stå for resten.
Innføres for 1 år som prøve åring
For: 19 Mot: 0


Innspill fra årsmøte:
Antall løyvers må økes og kolle andel må økes.


Styret må avklare til neste årsmøte om en mann er en stemme eller om det er antall
stemmer pr bruk man eier som tilfredsstiller det å være en del av grunneigarlaget.