Årsmelding

ÅRSMELDING 2016

VAREGGA GRUNNEIGARLAG

STYRETS ARBEID

Styret har bestått av Svein Haavik(formann), Atle Sjursæter (nestleder), Jarle Borge, Trond Ole Hjortland (kasserer) og Trond Kvamme (sekretær).

Styret har hatt to styremøter og et møte med grendamenn og jaktledere før hjortejakten.

Styret har behandlet følgene saker: 

Framdriftsplan for oppsetting av nytt tverrgjerde, høringsuttalelse om forslag til ny lokal forskrift om minsteareal for hjortejakt i Bergen kommune, planlegging av årsmøtet og hatt innledende diskusjon om tiltak for å sikre at lagets drift går i økonomisk balanse etter nedgangen av tilskudd til beitedyr fra 2015 (fra ca. kr. 20000 til ca. kr. 11000) og økningen i utbetalt skuddpremie fra 2013 (fra ca. kr. 2000 til ca. kr. 20000).

BEITESESONGEN 2016

Det ble rapportert sendt 443 sau og 667 lam, totalt 1110 dyr på beite og sanket 438 sau og 638 lam, totalt 1076 dyr. Tap 34 dyr (3 %).

Det var relativt tidlig vår og svært rikelig med nedbør i juli og august. Noen medlemmer rapporterte noe lavere lammevekter enn forrige år.

Beiteoppsyn: Svein Haavik, Tonny Wictorin, Jarle Borge, Roald Kvamme, Jarle M. Hjortland, Gunnar Johnsen og Kjell Aardal.

JAKTSESESONGEN 2016

Det ble solgt 25 sesongkort med hund og 15 sesongkort uten hund, 2 grunneierkort, 23 dagskort med hund og 19 dagskort uten hund. 

Det ble felt 2 ryper, 18 rugder og 18 orrhaner.

Felt rovvilt: 41 rev, 3 mår, 63 kråker og 42 ravn.

Under hjortejakten ble det felt 60 voksne dyr og 15 kalver, tilsammen 75hjort

Årsmelding

ÅRSMELDING 2015

VAREGGA GRUNNEIGARLAG

STYRETS ARBEID

Styret har bestått av Svein Haavik(formann), Atle Sjursæter (nestleder), Trond Ole Hjortland (kasserer) og Trond Kvamme (sekretær).

Styret har hatt to styremøter og et møte med grendamenn og jaktledere før hjortejakten.

Styret har behandlet følgene saker: Tverrgjerde, løshundplagen i Sædalen, hjortejakten, planlegging av årsmøtet og hatt innledende diskusjon om eventuell markering av lagets 150 års jubileum.

BEITESESONGEN 2015

Det ble sendt 456 sau og 696 lam, totalt 1152 dyr på beite og sanket 448 sau og 634 lam, totalt 1082 dyr. Tap 70 dyr (6 %).

Det var sein vår, mer snø i fjellet og seinere beiteslepp en normalt, men bra beiteforhold utover sommeren.

Beiteoppsyn: Svein Haavik, Tonny Wictorin, Jarle Borge, Roald Kvamme, Jarle M. Hjortland, Gunnar Johnsen og Kjell Aardal.

JAKTSESESONGEN 2015

Det ble solgt 22 sesongkort med hund og 19 sesongkort uten hund, 3 grunneierkort, 16 dagskort med hund og 23 dagskort uten hund. 

Det ble felt 2 ryper, 20 rugder og 5 orrhaner.

Felt rovvilt: 28 rev, 19 kråker og 7 ravn.

Under hjortejakten ble det felt 44 voksne dyr og 16 kalver, tilsammen 60 hjort.

Årsmelding

ÅRSMELDING 2014

FOR VAREGGA GRUNNEIGERLAG

Styret har hatt 2 styremøter,1 grendamannsmøte og 1 møte med jaktledere og grendamenn i forkant av hjortjakten. Styre har drøftet desse sakene på styremøtene, pris på jaktkort og skotpremie, avskytingsplan for hjort og istandsettelse av fjellgjerde.

BEITESESONGEN 2014

 I beitesesongen 2014 ble det slept 430 sau og 685 lam(1115). Tap på beite ble 4 sau og 19 lam(23), dette gir en tapsprosent på 2,5.

En tidelig vår og god sommer gav gode beiteforhold og et år godt over middels. Lite problem med laushunder dette året.

Beiteoppsyn har vært S Haavik, T Victorin, J Borge, R Kvamme, J M Hjortland, G Johnsen og K Aardal.

JAKTSESONGEN 2014

Jaktsesongen 2014 ble det seldt 40 sesongkort 53 dagskort og 3 grunneigerkort.

Felt vilt etter innkomne kort er 19 orrhaner, 2 ryper, 24 rugder.

Felt rovvilt er 42 rev, 1 mår, 17 ravn og 10 kråker.

I hjortejakten ble det felt 71 dyr og snittvekten ble 48 kg.

Jaktoppsyn har vært A B Rolland, K Halland og M Hjortland.

Styret har hatt denne sammensettningen, formann E Myrdal, Nestleder A Sjursæter, kaserer T O Hjortland, skriver L Thunes og styremedlem K Aardal.   

Årsmelding

ÅRSMELDING 2013

VAREGGA GRUNNEIGERLAG

JAKT OG BEITEFORENING  

Styret har hatt 2 styremøter og 1 møte med jaktledere, grendamenn og beitevaktene.

Styret har arbeidet med følgende saker gjennom året. 3 års forvaltningsplan for hjort, kjøttkontrolkurs og gjerdeloven.

Beitesesongen 2013  

Det ble slept 370 sau og 646 lam totalt 1016.

Tap på beite ble 4 sau og 26 lam totalt 30.

Dett gir et tap på 2,9%.

16 storfe på beite og 0 tap.

En svært sein vår ga under midels beitesesong og lave lammevekter. lite problem med løshunder dette året.

Beiteoppsyn har vært S Haavik, T Victorin, J Borge, R Kvamme, J M Hjortland, G Johnsen og K Aardal.

Jaktsesongen 2013

Solgte kort    40 sesongkort (23 med hund 17 uten hund)

                    50 dagskort (12 med hund og 34 uten hund)

                     4 grunneigerkort.

Felt vilt etter innlevert kort

Småvilt 17 rugder, 7 orrhaner, 1 hare.

Rovvilt 36 rev, 6 kråker og 4 ravn

Hjortejakten ble det felt 67 av 69 dyr.

Jaktoppsyn har vært K Halland, A B Rolland og M Hjortland.

 Styret har hatt denne sammensetningen, leder E Myrdal, nestleder A Sjurseter, kasserer T O Hjortland skriver L Thunes og styremedlem K Aardal

Årsmelding 2012

Varegga grunneigerlag

Jakt og beiteforening

Styret har å ha hatt 3.styremøter og 1.møte med jaktledenne/grendamenn. Styret har arbeidet med disse sakene: Søknad om større fellingskvote for hjort, to tilfeller med løshund på Ulriken. Nytt navn på laget. Varegga Grunneigarlag beite og jaktforening.  

Beitesesongen 2012  

Det var slept: 385 sau – 630 lam (1015)

Tap på beite: 2 sau – 25 lam (27)

Dette gir et tap på % 2.66. 10 storfe (0 tap)

Kald sommer ga dyr med middels slaktevekt. Det har vært 3 løshund saker gjennom året.

Beiteoppsynet har vært; S. Haavik, T. Victorin, J Borge, R. Kvamme, J.M. Hjortland, G. Johnsen og K. Årdal

Jaktsesongen 2012

Solgte jaktkort: 24 dagskort m/hund

                          24 dagskort u/hund

                          27 sesongkort m/hund

                          11sesongkort u/hund

                          7 grunneigarkort  

Felte vilt etter innkomne kort:  

 Småvilt: 9 Rugder,9 Orrehaner, 2 ravn, 1 kråke.  

Rovvilt 4 rev, 2 mår.  

 Hjortejakt tildelt 69 dyr, felt 64 dyr.       

Jaktoppsyn  

Karl Halland – Atle. B. Rolland  

Styret har hatt denne sammensettningen:

Formann: Eivind Myrdal

Nestleder: Atle Sjursæter

     Styremedlem: Kristian Årdal

           Kasserer: Trond. Ole. Hjortland

                                                        Skriver Lars Thunes  

ÅRSMELDING 2011

Styret har hatt 2 stk styremøter og 1stk grenndamansmøte. Styret har arbeidet med desse sakane.  Forberett laget si heimesida, Byfjellgrense saka, innkjøp av saltstein, merking av hjort i Langedalen.

BEITESESONGEN 2011

Det vart slept: 384 sau - 645 lam (1032)Tap på beite: 2 sau – 28 lam (30)Dette gjev eit tap på 2,9 %.

Beitesesongen har gitt dyr med middels slaktevekt. Det har våre to laushund saker gjennom året. Beiteoppsynet har vare: S.Haarvik,  T.Victorin, K.Borge, R.Kvamme, J.M. Hjortland, G.Johnsen og K.Aardal

JAKTSESONGEN 2011

Selgte jaktkort : 27 dagskort m/ hund, 37dagskort u/ hund

                         24 sesongkort m/ hund 18 sesongkort u/ hund

                         2 grunneigerkort

FELT VILT ETTER INNKOMME KORT :

14 rugder, 9 orrhaner, 1 hare og 3 ryper, 1 rev og 2 mårkatter.

HJORTEJAKT

55 løyve          56 felt.

JAKTOPPSYN

Karl Halland, Atle. B. Rolland.

STYRET HAR HATT DENNE SAMMENSETNINGEN.

Formann: Eivind Myrdal

Nestleder: Atle Sjursæter 

Styremedlem: Kristian Årdal

Kasserer: Trond Ole Hjortland

Skrivas: Lars Thune

Årsmelding

VAREGGA GRUNNEIGERLAG

ÅRSMELDING2010

Styret har hatt 3 styremøter og 1 grendamannsmøte. Av saker styret har jobbet med dette året kan nevnes prosjektet ”byfjellslam” som resulterte i en søknad om BU støtte. Erik Brynhildsen hos fylkesmannen syns omfanget var for lite og mener vi må samarbeide med andre sankelag i kommunen for og få støtte til prosjektet, der står saken i dag.

Når de gjelder Kommunens rullering av arealplanen, har styret jobbet mye med den saken. Det begynte med møte hos Atle Sjursæter med Atle, Eivind og Kjell samt Elinor Kreybu fra FRP, dette møte ble også dekket av Bygdanytt. Senere var Atle på møte i Arna bydelstyre og fortalte om saken. Til slutt sendte laget inn høringsutkast på byfjellsgrensen, Dette brevet ble lest opp på grendamannsmøtet. Styret presiserte i høringsutkastet at vi mener grensen må løftes opp på kote 500 som var utgangspunkt for høringsutkastet som laget skrev i forkant av byfjellsplanen i 2000.

Før beitesesongen 2010 gikk styret inn for følgende tiltak burde gjennomføres, uniform til beite og jaktoppsynet, flere saltsteinautomater og nye skilt om båndtvang og tilsyn på beite. Til de som går beite- og jaktoppsyn ble det kjøpt inn jakker og t-skjorter, dette for å synliggjøre vaktene i fjellet og vise folk som går i fjellet at vi er tilstede. I tilegg ble det kjøpt inn 6 nye saltsteinautomater som ble monter i løpet av sommeren. De nye skiltene ble delt ut og montert forskjellige steder hvor stier til fjellet går gjennom kulturbeiter.

BEITESESONGEN 2010

Det ble slept 378 stk sau(410), 649 stk lam(629) totalt 1037 stk og 33 stk storfe. Tap på beite har vært sau 9 stk(6) og lam 23 stk (40) totalt 32 stk (46), dette gir en taps % på 3,1 (4,2). Tap av storfe 0.

Beiteoppsyn har vært Jarle M Hjortland, Kåre J Borge, Roald Kvamme, Kjell Aardal, Svein Haavik, Toni Victorin og Gunnar Johnsen.

JAKTSESONGEN 2010

Der ble solgt 36 sesongkort, herav 26 med hund, jaktdager på sesongkortene er 86. Det er solgt 34 dagskort, herav 4 med hund.

Fellingsstatistikk etter innleverte kort, orrhane 18, rugde 3 og hare 2.

Dette året er der ikke blitt utbetalt noe skuddpremie.

Hjortejakten er nærmere beskrevet senere i årsmeldingen.

Jaktoppsyn har vært Karl Halland og Atle B Rolland.

Styret har hatt denne sammensetningen, formann Eivind Myrdal, nestleder Atle Sjursæter, kasserer Trond O Hjortland, skriver Kristian Aardal og styremedlem Gunnar Johnsen